תוכיאב - ונלש תוחמתהה
,סונוקוטרק ירקמל עגמ תושדע תמאתהב םיחמתמ
.לקופיטלומ ,היגולוטרקוטרוא,םירגבתמו םידלי ,רזייל חותינ רחאל


?ךיניעל קזנ עונמל ךיא

03-5043258 03-5033040 :םינופלט
(רתאב ףד לכ תיתחתבו)

.לוז רצומ שוכרל ילב ,ןוכנה ריחמב תוארל רשפאש חכווהל ואוב
,םדאה לש תיללכה תואירבהמ קלח ןה םייניעה תואירבו היארה תוכיא
.חווט תכורא הבישח ךותמ םהב לפטלו רומשל שיו
לעב לצא םתושעל ךירצ .םירשפתמ אל המאתההו ןוחבאה ,היארה תקידב לע
,ןימא עוצקמ לעב לצאו ,בוט עוצקמ
.ונלצא ומכ .תוחכומ תואצות סיסב לעו קתוו ןויסינ םע הנבנ ןומאו
םילכה תא שי ונל ,תירטמוטפוא הקידבב ךרוצ ךל שי םא ,ןכל
.ןויסינהו

רתאב ונלש םירמאמ וארק
"טבמ תדוקנ"